معرفی اساتید مرکز
:مدرسین و اساتید فعال در مرکز

سرکار خانم رقیه حاتمی باویلی:علوم و صنایع غذایی
سرکار خانم مریم خوش منظر:علوم و صنایع غذایی
جناب آقای سید امیر سید مسلمی:علوم و صنایع غذایی
جناب آقای مهدی قره خانی:علوم و صنایع غذایی
جناب آقای صمد بدبدک:علوم و صنایع غذایی
سرکار خانم بهاره دائی:علوم و صنایع غذایی

  
جناب آقای محمد رضا کوششی: مدیریت بازاریابی 
جناب آقای منوچهر حضرتی:مدیریت صنعتی
جناب آقای محمد رضا قلیزاده:مدیریت بازرگانی
جناب آقای محمد رضا حاجی احمد لوئی: مدیریت صنعتی
سرکار خانم مریم یزدانی:مدیریت دولتیجناب آقای محمد حسن علیزاد سرای:زبان و ادبیات فارسی
جناب آقای مصطفی ماهی:مهندسی کامپیوتر
سرکار خانم معصومه بهمن:زبان انگلیسی
سرکار خانم زرین داداش کریمی:آموزش زبان انگلیسی
جناب آقای داود سیروس: فلسفه
جناب آقای رشید محمدی:علوم تربیتی

سرکار خانم پریا صمدی پرویز نژاد:مهندسی صنایع
سرکار خانم سمیرا خانجانی:مهندسی شیمی
سرکار خانم زهرا سیار:مهندسی شیمی
سرکار خانم رباب سلامی:بیوتکنولوژی در کشاورزی
سرکار خانم پریزاد الهوردی خان وزیری:بیوتکنولوژی در صنایع غذایی
جناب آقای جاوید قهرمانی نهر:مهندسی صنایع
سرکار خانم مریم یوسفی:مهندسی محیط زیست
سرکار خانم سارا ابراهیم پور طاهر:علوم دامی اصلاح نژاد دام

جناب آقای ابوالفضل باباجانی:حسابداری
جناب آقای سیامک تقی پور ظرف ساز:حسابداری
سرکارخانم ستاره رضایی:اقتصاد
جناب آقای محمد آرا:حسابداری
جناب آقای قادر حسین بابایی:حسابداری
سرکار خانم سودابه سیدی قمی کرداحمد:ریاضی کاربردی
سرکار خانم شبنم صفری شاطری: فیزیک
جناب آقای علیرضا سرخسی:ریاضی
 
 
© 2012 ShirinAsal.com - Designed by: ShirinAsal IT Center. All Right Reserved.