نمودار و چارت سازمانی مرکز

*معرفی ریاست و کارکنان - چارت سازمانی مرکز*

 
 

   (ریاست مرکز)     *دکترهدا جعفری زاده
تحصیلات : دکتری مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی           

*مهندس کیان بابازاده (مدیر حراست مرکز) 
 
تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت دولتی 

*مهندس فرهاد اسلامی (مسئول دفتر حوزه ریاست و مدیر روابط عمومی مرکز)
 
تحصیلات : کارشناس ارشد علوم تربیتی

*مهندس لیدا رحیمی (سرپرست آموزش)   

تحصیلات : کارشناس ارشد بیوشیمی


 
© 2012 ShirinAsal.com - Designed by: ShirinAsal IT Center. All Right Reserved.