نمودار و چارت سازمانی مرکز

*معرفی ریاست و کارکنان - چارت سازمانی مرکز*

       *دکتر اسداله بابای اهری
تحصیلات : دکتری تخصصی آسیب شناسی گیاهی           

*مهندس کیان بابازاده  
 
تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت دولتی 

*مهندس فرهاد اسلامی (کارشناس فرهنگی مرکز)   
 
تحصیلات : کارشناس ارشد علوم تربیتی

*دکتر غزال شهابی           
تحصیلات : دکتری مهندسی مالی

*مهندس لیدا رحیمی (کارشناس آموزش مرکز)   
تحصیلات : کارشناس ارشد بیوشیمی

*دکتر جواد حق نواز (کارشناس پژوهش و امور مدرسان مرکز)
تحصیلات : دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی


 
© 2012 ShirinAsal.com - Designed by: ShirinAsal IT Center. All Right Reserved.